Добри практики

На 15.12.2023г. в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Радомир бе проведен открит урок по практическа математика след завършен раздел от Елементи на математическия анализ във връзка с подготовката на учениците за ДЗИ. Темата на урока бе „Изследване на функции и приложението им“, обобщителен урок за преговор и систематизиране на знанията с активното участие на учениците от XII A клас, профил: Математически.

Целите на урока бяха:

 1. Да покажат какви знания и умения имат учениците от XII A клас за изследване на функции, което включва допустими стойности, четност и нечетност на функции, граници на функции, производни, локални екстремуми, инфлексни точки, вдлъбнатост и изпъкналост, графики на функции, най-голяма и най-малка стойност за даден интервал и тяхното приложение, т. е. обратната връзка.
 2. Математиката може да бъде забавна и интересна – формиране у учениците математически компетенции.
 3. Показване на работа в екип, тъй като учениците бяха разделени на 3 екипа.
 4. Обогатяване на ценностната им система за адаптация в обкръжаващата ги среда.

За тези цели използвахме отворен образователен модел, по-различен от традиционния начин на преподаване. Моята роля бе да го направлявам и наблюдавам. Урокът бе съпроводен от презентация и използване на приложението GEOGEBRA за проверка на графиките на функциите.

Използвани съвременни методи:

 • Обучение чрез сътрудничество – групово решаване на задачи
 • Развитие на умения за работа в екип.
 • Мозъчна атака – актуализиране на стари знания за функциите, алгоритъм за изследването им, стимулиране на творческа активност, чрез практико приложни задачи;
 • Надпревара на екипите след което всеки екип, представяше на дъската решенията си.

Налице бе и междупредметна връзка с предметите БЕЛ, физика и др.

Очаквани резултати: Успешното усвояване на темата „Изследване на функции и приложението им“, което ще доведе до по-добро представяне на ДЗИ.

Гост на урока бе г-жа Даниела Павлова – старши експерт по математика от РУО гр. Перник.


На 28.03.2023 г. бе проведен урок по професионална подготовка за обмен на добри практики в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Радомир. В урока участници бяха  ученици от XI Б клас – I група, пpофесия „Приложен програмист“, специалност „Приложно програмиране“, с учител господин Евгени Ненков.

Тема на урока: Графичен потребителски интерфейс, вид на урока: Обобщение върху графичен потребителски интерфейс

Цел на урока: Обобщение и надграждане на знанията и уменията на учениците за работа с Windows Forms във Visual Studio и език за програмиране C#.

На учениците беше поставена задача да се създаде приложение за намирането на лицето и обиколката на правоъгълник и тя да бъде решена по два начина: 1. С конзолно приложение; 2. С използване на Windows Forms. Те представиха изработени от тях индивидуални проекти и показаха умения за работа с основни контроли и техни свойства във Windows Forms като Label, LinkLabel, TextBox, Button, Panel, ComboBox, RadioButton, PictureBox и други.

Още подробности може да прочетете тук

  


  На 20.02.2023г. в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Радомир бе проведен урок по математика за обмен на добри практики във връзка с подготовката на учениците за НВО. Урокът протече под надслов „Днес учим, за да можем утре“ и се посвещава на 110-тата годишнина от създаването на Гимназия Радомир. Знания и умения за решаване на задачи по четири теми „Подобни триъгълници“, „Функции“, „Метод на интервалите“ и „Метрични зависимости“, демонстрираха учениците от 10.А клас с учители г-жа Капка Николова и г-жа Ана Борисова. Урокът бе построен върху съвременните педагогически технологии – обърната класна стая, коучинг, работа в екип. Приложени бяха и различни техники – мисловна карта, индивидуални и групови асоциации. Различните активности с учениците, като дискутиране, обобщения, презентиране, подреждане на пъзели създадоха една различна, гъвкава учебна среда, в която всеки ученик се изяви според желанието си и възможностите си и в сътрудничество със съучениците си. Освен знания по математика, учениците показаха и умения за представяне на информация пред по-голяма аудитория и отлични дигитални умения.

     Гости на урока бяха учители от ТПГ „Мария Кюри“, гр. Перник, г-жа Даниела Павлова – старши експерт по математика при РУО – гр. Перник, учители и ръководството на Гимназия Радомир.

 


На 17.11.2022г. се проведе открит урок по математика в VI клас. Госпожа Валентина Симеонова, старши учител по математика и учениците от VI В клас представиха урок на тема: „Рационални числа“ – обобщителен урок за преговор и систематизиране на знанията.

Целите на урока бяха:

1. Учениците да демонстрират знанията и уменията си за рационалните числа, т. е. обратната връзка.

2. Математиката може да бъде забавна и интересна – формиране у учениците на математически компетенции.

3. Работа в екип.

4. Обогатяване на ценностната им система за адаптация в обкръжаващата ги среда.

За тези цели бе използван отворен образователен модел, по-различен от традиционния начин на преподаване. Ролята на учителя бе да го направлява и наблюдава. Урокът бе съпроводен от презентация.

Използвани съвременни методи:

 1. Обучение чрез сътрудничество – групово решаване на задачи.
 2. Развитие на умения за работа в екип.
 3. Надпревара на екипите след, което всеки екип проверява решените задачи на другия екип и обратно. Подбрани бяха задачи за обобщаване на раздел от учебното съдържание
 4. Мозъчна атака – учениците водят дебат по въпроса „Кой е по-важен знакът „+“ или „-„?“ и правят изводи.

Налице бе и междупредметна връзка.


 

Към началото