Добри практики

На 17.11.2022г. се проведе открит урок по математика в VI клас. Госпожа Валентина Симеонова, старши учител по математика и учениците от VI В клас представиха урок на тема: „Рационални числа“ – обобщителен урок за преговор и систематизиране на знанията.

Целите на урока бяха:

1. Учениците да демонстрират знанията и уменията си за рационалните числа, т. е. обратната връзка.

2. Математиката може да бъде забавна и интересна – формиране у учениците на математически компетенции.

3. Работа в екип.

4. Обогатяване на ценностната им система за адаптация в обкръжаващата ги среда.

За тези цели бе използван отворен образователен модел, по-различен от традиционния начин на преподаване. Ролята на учителя бе да го направлява и наблюдава. Урокът бе съпроводен от презентация.

Използвани съвременни методи:

  1. Обучение чрез сътрудничество – групово решаване на задачи.
  2. Развитие на умения за работа в екип.
  3. Надпревара на екипите след, което всеки екип проверява решените задачи на другия екип и обратно. Подбрани бяха задачи за обобщаване на раздел от учебното съдържание
  4. Мозъчна атака – учениците водят дебат по въпроса „Кой е по-важен знакът „+“ или „-„?“ и правят изводи.

Налице бе и междупредметна връзка.