Всичко за ДЗИ

Уважаеми зрелостници,

във връзка с приетите промени в Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, Ви уведомяваме, че се предоставя възможност на зрелостници, както и лица, притежаващи диплома за средно образование, за целите на кандидатстването във висше училище по свое желание да положат изпит по учебен предмет, по който вече са положили успешно държавен зрелостен изпит върху учебното съдържание, предвидено за изучаване на същия вид подготовка.

Заявление за полагане на изпита по по чл. 104а от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците може да подадете в срок от 24.04.2024г. до 26.04.2024г. в деловодството на училището.

Заповед № РД 09-2046/28.08.2023 г. за определяне датите за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация и графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ и на ЗДИППК през учебната 2023/2024 година

Инструктаж за зрелостник – ДЗИ 2024


Заповед № РД09-4063/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ЗДИППК) за учебната 2022/2023 година

Заповед № РД09-897/25.04.2023 г. за определяне на дати за провеждане на допълнителни държавни зрелостни изпити по желание за учебната 2022/2023 година

Инструктаж за зрелостника за ДЗИ 2023

Към началото