Основни документи

Правилник за пропускателния режим в училище

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

Правилник за вътрешния трудов ред

Училищни учебни планове – прогимназиален етап за учебната 2023-2024 година

Училищни учебни планове – гимназиален етап за учебната 2023-2024 година

Правилник за дейността на училището за учебната 2023/2024 година

Правилник за дейността на училището за учебната 2023/2024 година

Седмично разписание на часовете за V-VII клас през учебната 2023-2024 година

Седмично разписание на часове за VIII – XII клас за учебната 2023-2024 година

Стратегия за развитие на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ за периода 2022/2025 годинаКъм началото