Кандидатстване по Процедура за подбор на проектни предложения за кандидатстване BG05M2OP001-3.009, МИГ „РАДОМИР-ЗЕМЕН“ – „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в труднодостъпните райони в общините Радомир и Земен“

11 май – Ден на Светите Равноапостоли Кирил и Методий
май 10, 2020
ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
май 11, 2020
Всички категории

Кандидатстване по Процедура за подбор на проектни предложения за кандидатстване BG05M2OP001-3.009, МИГ „РАДОМИР-ЗЕМЕН“ – „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в труднодостъпните райони в общините Радомир и Земен“

Във връзка с подготовката на проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014-2020 г”., чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ – кандидатстване по Процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG05M2OP001-3.009, МИГ „РАДОМИР-ЗЕМЕН“ – „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в труднодостъпните райони в общините Радомир и Земен“ от Стратегията на ВОМР на МИГ „Радомир-Земен“, СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Радомир обявява процедура за избор на партньор за подготовка и изпълнение на проект.

Повече информация прочетете тук