Проект № BG05M2OP001-3.009-0003 „ЗА НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  Проектът се реализира чрез съвместно партньорство с община Радомир, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Радомир, НУ „Архимандрит Зиновий“, гр. Радомир, ОУ „Христо Ботев“, с. Дрен и ОУ „Иван Вазов“, с. Извор.


Обява за сформиране на група по проекта

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРОЕКТА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

ИНФОРМАЦИЯ ПАРТНЬОРИ