Проект „ЗА НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“, съвместно с МИГ „РАДОМИР-ЗЕМЕН“

 

Проект № BG05M2OP001-3.009-0003 „ЗА НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На 19.11.2020 г. СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Радомир подписа тристранен административен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-3.009-0003 „ЗА НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът се реализира чрез съвместно партньорство с община Радомир, НУ „Архимандрит Зиновий“, гр. Радомир, ОУ „Христо Ботев“, с. Дрен и ОУ „Иван Вазов“, с. Извор. Обща стойност на проекта възлиза на 366 077.82 лв., от които 311 166.14 лв.
европейско и 54 911.68 лв. национално съфинансиране.
Общата цел на проекта е повишаване качеството на образователните услуги и подобряване на достъпа до образование, за да се повиши мотивацията на ученици от маргинализирани групи в община Радомир за включване в системата на професионалното образование и намаляване процента на отпадащите/преждевременно напусналите училище. Това ще се осъществи посредством внедряването на комплекс от иновативни методи и подходи, насърчаващи прилагането на компетентностния подход в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Радомир, ОУ „Иван Вазов“ – с. Извор, ОУ „Христо Ботев“ – с. Дрен и НУ „Архимандрит Зиновий“ – Радомир.
Този подход е определен като цел за внедряване в образователната система на страната от МОН, но практическата му приложимост все още е ограничена. Основната причина е недостатъчното познаване от педагогическия персонал на модерни иновативни практики като коучинг, игрови техники и др., с които традиционният учебен процес „преподаване-изпитване“ да бъде трансформиран в интерактивен завладяващ обмен на знания и опит. С настоящия проект Община Радомир си поставя за цел да надгради експертния и инфраструктурен капацитет в общинските училища, като внедри и приложи тези иновативни практики в учебния процес .
Проектът ще се изпълнява в рамките на 24 месеца.


Обява за сформиране на група по проекта

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРОЕКТА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

ИНФОРМАЦИЯ ПАРТНЬОРИ

В СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Радомир е създаден Клуб „Ай Ти технологии за малки и големи“, с ръководител госпожа Димитрина Стаменова. Участниците са ученици от различни класове и паралелки.

В заниманията с учениците в клуб „Ай Ти технологии за малки и големи“ са заложени целите:

 • Да се усъвършенстват и прилагат в нов контекст уменията за работа с компютърни системи и информационни технологии;
 • Да се познават същността на основните информационни дейности и тяхното предназначение;
 • Да се усъвършенстват практическите умения за използване на приложни програми;
 • Да се спазват основни здравни и етични правила при работа с компютър;
 • Да се стимулира и съхранява естествената любознателност на учениците при работа с компютър.

В резултат на обучението учениците трябва:

 • Да умеят да въвеждат текстова информация от клавиатурата;
 • Да познават основните характеристики на символите;
 • Да умеят да придвижват текстовия курсор, използвайки мишка и клавиатура;
 • Да владеят обработката на текст;
 • Да могат да съхраняват, зареждат и отпечатват текстова информация;
 • Да познават основните средства за обработка на изображения;
 • Да могат да създават презентация;
 • Да умеят да представят презентация пред публика.

 


Нови методи за качествено образование,

прилагат по проект BG05M2OP001-3.009-0003 „ЗА НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“

Седем встъпителни коучинг сесии с родители и две летни училища бяха организирани от месец април до месец юли 2022

         През месец април и месец май се проведоха встъпителни коучинг сесии с родители по проект BG05M2OP001-3.009-0003 „ЗА НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“. Бенефициент по проекта е  СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Радомир, а партньори са община Радомир и ОУ „Иван Вазов“, ОУ „Христо Ботев“ и НУ „Архимандрит Зиновий“.

В  заниманията с продължителност от 28 часа успяха да се включат повече от 150 родители и настойници. Така в представената програма за извънкласни и извънучилищни форми на обучение бяха сформирани шест клуба по интереси в училищата, които работят по проекта.

В рамките на втората част от първите срещи с родителите в училищата се проведе екипен коучинг, за да се онагледи процесът и да се постигне групово преживяване. Това спомогна за повече откритост на участниците и за придобиване на практически впечатления относно коучинга като подход. Преобладаващата част от родителите дадоха положителна обратна връзка относно процеса, независимо от различията между тях – по отношение на образователно ниво, социално-икономическо положение и култура на комуникация.

Основната цел при сесиите беше повишаване мотивацията на родителите за общуване с техните деца по теми, свързани с училището (ежедневие, предизвикателства, агресия, приятелства), както и към подобряване разбирането на различните подходи във взаимодействието родител-ученик-учител. За по-доброто интегриране на маргинализизирани групи с другите ученици и създаване на атмосфера на взаимност и насърчаване на съвместните изяви, бяха организирани две летни училища по проекта. Двете летни училища привлякоха ученици, учители и придружители, в т. ч. деца от други образователни институции и техните семейства и се проведоха от 04 до 08.07.2022 г. и от 18 до 25.07.2022 г.

При организирането на  „Лятно училище“ – 1 взеха участие над 160 души, вкл. деца от други образователни институции и техните близки, а на „Лятно училище“ – 2 -над 120 души. Концепцията на лятното мероприятие предвиждаше да бъде създадена интерактивна приобщаваща среда за децата от различните маргинализирани и немаргинализирани групи, участници в мероприятието, чрез разнообразни екипни активности и игри. В основата на проведените екипни игри бяха заложени методите „Дизайн мислене“, „Емоционална интелигентност“ и „Монтесори“.

Интерактивните занимания, реализирани в ежедневната програма на дейност „Лятно училище“ по проекта посредством образователните дейности допринасят за провокиране на интелектуалното развитие на участниците и за разширяване информираността на децата относно различни аспекти на заобикалящия ги свят.

Фестивал на компетентностите и тридневен пленер утвърдиха прилагането на нови иновативни методи по проект „За нови компетентности“

              През септември и октомври серия от поддържащи коучинг сесии и събития за училища в Радомир представиха практики за качествено образование пред повече от 300 деца и родители.

През месец септември и октомври се проведоха трите поддържащи сесии с родители по проект BG05M2OP001-3.009-0003 „ЗА НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“. Бенефициент по проекта е  СУ „Св. св. Кирил и Методий“, а партньори са община Радомир и ОУ „Иван Вазов“, ОУ „Христо Ботев“ и НУ „Архимандрит Зиновий“. При всичките срещи имаше дискусии относно работата на деца и учители в клубовете по интереси, създадени в училището по проекта, за идентифициране на силни страни и области на подобрение при организирането на извънкласни и извънучилищни занимания Прилагането на методите „Монтесори“, развитие на емоционалната интелигентност и междукултурно образование бяха част от програмата, както и споделяне на обратна връзка за това какви са очакванията на родителите от учителите. Тези сесии освен позитивни отзиви за извънкласната програма, показаха възможности за родителите как да допринесат за създаване на единна училищна общност.

Тридневен пленер, проведен от 27 до 29 септември, привлече интереса към иновативните методи в образователния процес. На него участваха експерти, учители, родители, зам. кметът на община Радомир – Роберта Борисова и Елисавета Кирилова, директор дирекция ФАПО.

Клубовете по интереси, създадени по проекти в четрите училища, както и гости от общината показаха тематични изложби в дните на пленера. Изложби в рамките на тридневното събитие показаха учениците, участващи в клубовете по интереси „Традицията е жива“ и  „Майсторско ателие“, ОУ „Иван Вазов“ – с. Извор, от „Фолклор на етносите“ и „Природата около нас“, ОУ „Христо Ботев“ – с. Дрен, „Ай Ти технологии за малки и големи“, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Дискусии с участието на експерти за приобщаващото образование и добри практики на община Радомир за партньорство между училищата и родителите също бяха част от пленера. Като надграждащо мероприятие „Фестивалът на компетентностите“ обхвана повече от 200 деца, родители и учители. Фестивалът се проведе МКИЦ „Европа“ на 5 октомври 2022 г. и привлече интерес към разработената програма за иновативни образователни подходи, по увлекателен начин учениците от създадените шест клуба по интереси по проекта демонстрираха постиженията си.

Събитията са надграждащи за реализираните до момента встъпителни коучинг сесии и летни училища по проект BG05M2OP001-3.009-0003 „ЗА НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ”, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, процедура BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“.

Този материал е подготвен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от бенефициента СУ „Св. Св. Кирил и Методий гр. Радомир“ по проект BG05M2OP001-3.009-0003 „За нови компетентности“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


Проект „За нови компетентности“ № BG05М20Р001-3.009-0003 по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ работи по мярка „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпни райони“. Нови компетентности усвояват ученици, преподаватели и родители. Коучинг сесии, пленер, фестивал и лятно училище допълват работата на педагозите в пет училища в радомирска област.

– Г-жо Ананиева, разкажете ни повече за проекта, по който работите?

Нашето училище, което носи името на Светите братя е бенефициент по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, а партньори по проекта са община Радомир, присъединени към дейностите са Основно училище „Иван Вазов“ в с. Извор, Основно училище „Христо Ботев“ в с. Дрен и Начално училище „Архимандрит Зиновий“, гр. Радомир. Интересното е, че проектът приложи комплекс от иновативни методи и подходи в училищата, насочени към повишаването на качеството на образователния процес, а също и към мотивирането на учениците. Истината е, че на учениците им е интересно в училище, а това е същността, да запалим любопитството към познанието.

В часовете представяме по иновативен начин учебния материал, за да е интересно и на всички. Така в нашето училище, в учебната дейност водещо е придобиването на нови компетентност и, работим в клуб, насочен към дигиталните умения на учениците – „Ай ти технологии за малки и големи“. Но това не е всичко – децата в с. Дрен, от ОУ „Хр. Ботев“ са организирани в две секции – клуб „Фолклор на етносите“ и „Природата около нас“, а любознателните ученици от Начално училище „Архимандрит Зиновий“ трупат допълнителни познания в клуб „Искам да знам“, в училището „Ив. Вазов“, в село Извор има също два клуба – „Майсторско ателие“ и „Традицията е жива“.

– Какви други активности бяха заложени в проекта?

– Тук комуникацията е двупосочна и отново в екип – от  една страна към преподаватели и родители, а от друга – към работа с деца. През месеците април и май тази година в 7 встъпителни коучинг сесии, успяха да се включат повече от 150 родители и настойници, в края на септември проведохме допълнителни три. Основната цел при сесиите беше повишаване мотивацията на родителите за общуване с техните деца по теми, свързани с училището като ежедневие, предизвикателства, агресия, приятелства, а също така и към подобряване разбирането на различните подходи във взаимодействието родител – ученик – учител. Също така представихме и работата си с децата в училище като иновативни подходи, за да знаят родителите как работим в клас. В края на септември беше организиран и тридневен пленер, насочен към стотина педагози и родители. В програмата за извънкласни и извънучилищни форми на обучение бяха сформирани шест клуба по интереси в рамките на проекта. За радост на учениците бяха организирани и две летни училища, освен това показахме наученото в извънкласните дейности в клубовете от сцената на МКИЦ „Европа“. Така учениците влязоха в роля на артисти, пред публиката от приятели, родители, съграждани и гости на града. На организирания „Фестивал на компетентностите“ видяхме представянето на всички клубове, на работата на ученици и педагози. С фолклорни песни, народни танци, представени в автентични носии от учениците, започна тържеството, видяхме драматизация на фолклорна приказка на английски език, съпреживяхме живата традиция по Коледа с учениците от едноименния клуб на традиционен български празник с обичаи и ритуали, видяхме изложбата-представяне на майсторско ателие – ученическо творчество, изработено в клуба по интереси, арт-инсталации с природни продукти. На фестивал като на фестивал, най-доволни останаха гостите, защото какво по-хубаво от това да наблюдаваме развитието на познания и любопитството към света на децата ни.

 

– Дали са устойчиви тези практики, приложени в проекта „За нови компетентности“?

–  Вярвам, че са  устойчиви. Активностите при ангажирането в екипна дейност способстват за приобщаване на маргинализираните групи не само в целевите групи от общинските училища на територията на град Радомир, но и на ниво местна общност,    децата се занимават в извънкласните дейности с интерес, а и родителите са доволни.

Интервю с г-жа Маргарита Ананиева, директор на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Радомир

Разговаря: Маряна Златанова


Публикации в медиите:

1. Новинарски сайт „Мироглед“ за Перник и региона

http://www.mirogled.com/bg/news-view/novi-mietodi-za-kachiestvieno-obrazovaniie-prilaghat-po-proiekt-bg05m2op001-3-009-0003-za-novi-kompietientnosti

2. Вестник „Струма“ – всекидневникът на югозападна България

https://struma.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5/

Проект „ЗА НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“, съвместно с МИГ „РАДОМИР-ЗЕМЕН“
Към началото