Проект „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Проект „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Линк към платформата на проекта

Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН).
Продължителността на проекта е 36 месеца, считано от 15.10.2019 г. Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.
Специфичните цели на проекта са:
1. Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
2. Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
3. Намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
4. Модернизиране на учебни програми, учебни планове, учебници и учебни помагала;
5. Повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
6. Насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
7. Осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

През учебната 2023/2024 учебна година в училището е създадена една група по проекта. Клубът за допълнителни занимания по ключови дигитални умения, се нарича „Програмиране с Python“ VIII клас. Участниците в него са 12 на брой.

Основните цели, които ръководителя на клуба – госпожа Калина Станкова си поставя са:

  • овладяване на начални знания, умения и отношения
  • Въвеждане в света на програмирането с реален програмен език
  • Изграждане на алгоритмично мислене
  • Умения за писане на код
  • Развиване на творческите умения и уменията за работа в екип

След приключване на дейностите по проекта учениците ще могат: да разпознават основните записвания на програмният език, носят отговорност при работа в Интерне, ще реагират адекватно на съобщенията и коригират своя код, ще спазват правилата за безопасна работа с компютърна система ще могат да разработват самостоятелно и да участват в групови проекти.

 

Проект „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

 

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

През учебната 2020/2021 година  СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” продължава да работи по проект  BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ като има създадени групи за повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови). Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

Сформирани са два клуба по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови:

1. Клуб „Тайните на дигиталния свят“ – основно ниво на владеене на базови дигитални компетентности, с ученици от VIII и IX клас, ръководител Евгени Ненков – учител по теоретично обучение, преподавател по професионални предмети в областта на компютърните науки.

2. Клуб „Дигиталния свят и аз“ – свободно ниво на владеене на базови дигитални компетентности, с ученици от IX и X клас, ръководител Димитрина Стаменова – старши учител, преподавател по информатика и информационни технологии.

Целите на проекта са учениците:

  • да повишат дигиталната си компетентност и умения;
  • да разширят и задълбочат практическите и приложните си умения в областта на компетентно използване на информационните и комуникационните технологии;
  • да развият творческите си умения и уменията за работа в екип по конкретен проект, който завършва с продукт, създаден със средствата на ИТ.
  • да придобият компетентности, подкрепящи личностното развитие, усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество, което ще допринесе за социалната им интеграция, както и професионална реализация.

 Избрани продукти, създадени от участниците в КЛУБ „ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ И АЗ“ IX – X клас


През учебната 2019/2020 година  СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” работи по проект  BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ като има създадени групи за  повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови). Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

Сформирани са два клуба по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови,:

1. Клуб „Дигитален свят“ VIII клас, ръководител Димитрина Стаменова – старши учител, преподавател по информатика и информационни технологии.

2. Клуб „Дигиталния свят и аз“ IX клас, ръководител Димитрина Стаменова – старши учител, преподавател по информатика и информационни технологии.

I. Заповед на Министъра на образованието и науката    

Приложение 1 към заповедта – Списък на училищата 

II. Информация за проекта – https://mon.bg/bg/100725

III. Линк към електронната платформа на проекта – https://oud.mon.bg

IV. ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6

V.     Приложение 1 – Декларация за информирано съгласие

VI.   Приложение 2 – Програма и график за работа на групата

VII.  Приложение 3 – Анкетна карта за участие

VIII. Приложение 4 – Анкетна карта за удовлетвореност

През месец май 2020 г. в СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” гр. Радомир по проект  BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“бе доставен и монтиран 65′ интерактивен дисплей „Vestel 65IFX”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Избрани материали създадени от участниците в проекта:

Презентация за авторски права

Презентация за авторски права

Поздравителна картичка за Великден

Рекламна листовка за туристическо пътуване

Брошура за традициите на Великден

Проект „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“
Към началото