Проект „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

 

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

През учебната 2020/2021 година  СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” продължава да работи по проект  BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ като има създадени групи за повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови). Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

Сформирани са два клуба по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови:

1. Клуб „Тайните на дигиталния свят“ – основно ниво на владеене на базови дигитални компетентности, с ученици от VIII и IX клас, ръководител Евгени Ненков – учител по теоретично обучение, преподавател по професионални предмети в областта на компютърните науки.

2. Клуб „Дигиталния свят и аз“ – свободно ниво на владеене на базови дигитални компетентности, с ученици от IX и X клас, ръководител Димитрина Стаменова – старши учител, преподавател по информатика и информационни технологии.

Целите на проекта са учениците:

  • да повишат дигиталната си компетентност и умения;
  • да разширят и задълбочат практическите и приложните си умения в областта на компетентно използване на информационните и комуникационните технологии;
  • да развият творческите си умения и уменията за работа в екип по конкретен проект, който завършва с продукт, създаден със средствата на ИТ.
  • да придобият компетентности, подкрепящи личностното развитие, усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество, което ще допринесе за социалната им интеграция, както и професионална реализация.

 Избрани продукти, създадени от участниците в КЛУБ „ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ И АЗ“ IX – X клас


През учебната 2019/2020 година  СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” работи по проект  BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ като има създадени групи за  повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови). Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

Сформирани са два клуба по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови,:

1. Клуб „Дигитален свят“ VIII клас, ръководител Димитрина Стаменова – старши учител, преподавател по информатика и информационни технологии.

2. Клуб „Дигиталния свят и аз“ IX клас, ръководител Димитрина Стаменова – старши учител, преподавател по информатика и информационни технологии.

I. Заповед на Министъра на образованието и науката    

Приложение 1 към заповедта – Списък на училищата 

II. Информация за проекта – https://mon.bg/bg/100725

III. Линк към електронната платформа на проекта – https://oud.mon.bg

IV. ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6

V.     Приложение 1 – Декларация за информирано съгласие

VI.   Приложение 2 – Програма и график за работа на групата

VII.  Приложение 3 – Анкетна карта за участие

VIII. Приложение 4 – Анкетна карта за удовлетвореност

През месец май 2020 г. в СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” гр. Радомир по проект  BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“бе доставен и монтиран 65′ интерактивен дисплей „Vestel 65IFX”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Избрани материали създадени от участниците в проекта:

Презентация за авторски права

Презентация за авторски права

Поздравителна картичка за Великден

Рекламна листовка за туристическо пътуване

Брошура за традициите на Великден

Проект „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“
Към началото