Проект „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ финансиран  по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020г

През учебната 2019/2020 година  СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” работи по проект  BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ като има създадени групи за допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и към допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмети, групи за допълнителни обучения във втори гимназиален етап за преодоляване на пропуски при усвояването на учебното съдържание и/или за актуализация на компетентностите с цел успешно полагане на държавния зрелостен изпит по български език и литература, както и държавни зрелостни изпити по други предмети от общообразователната подготовка и групи за занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене.

  1. Групи за допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и към допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмети

1.1. Български език и литература /VІ клас/, ръководител Атанаска Симеонова Методиева – учител по български език и литература;

1.2. Български език и литература /Х клас/, ръководител Доротея Георгиева Андонова-Костадинова – главен учител, преподавател по БЕЛ;

1.3. Математика /VІІ клас/, ръководител Галина Спасова Борисова Йотова – старши учител, преподавател по математика;

1.4  Увод в алгоритмите и структурите от данни /Х клас/, ръководител Евелина Каменова  Костова – старши учител, преподавател по информатика и информационни технологии.

  1. Групи за допълнителни обучения във втори гимназиален етап за преодоляване на пропуски при усвояването на учебното съдържание и/или за актуализация на компетентностите с цел успешно полагане на държавния зрелостен изпит по български език и литература, както и държавни зрелостни изпити по други предмети от общообразователната подготовка:

2.1. Биология и здравно образование /ХІІ клас/, ръководител Славка Стоянова Борисова – старши учител; преподавател по биология и здравно образование.

  1. Групи за занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене:

3.1. Програмиране със Scratch /VІ клас/, ръководител Драгомира Георгиева Герасимова – учител по информатика и информационни технологии;

3.2. Химия и здраве /VІІ клас/, ръководител Маргарита Владимирова Янева-Велева – главен учител, преподавател по ХООС;

3.3. Волейбол /VII и VIII клас/, ръководител Румяна Стоилова Иванова – старши учител, преподавател по ФВС;

3.4. Млад математик /Х клас/, ръководител Иванка Любомирова Янкова – старши учител, преподавател по математика;

3.5 Приложна физика /ХI и ХII клас/, ръководител Антонина Илиева Стоянова – старши учител, преподавател по физика и астрономия

3.6 Ценности и общество /VІІІ клас/, ръководител Вера Богданова Диманова – старши учител, преподавател по история и цивилизация/и.

 

Проект „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“
Към началото