ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

СУ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – РАДОМИР

2017/2018 учебна година

           Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проект „Твоят час“ – Анкетна карта

Проект „Твоят час“ – Индивидуална образователна карта

Проект „Твоят час“ – Заявление

Проект „Твоят час“ – Отчет на събитие

Проект „Твоят час“ – Празна бланка

Проект „Твоят час“ – Инструкция

Група певческо изкуство – Коледен концерт 21.12.2017
Група певческо изкуство – Коледен концерт 21.12.2017
Група певческо изкуство – Коледен концерт 21.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театрално студио 22.12.2017
Театрално студио 22.12.2017
Театрално студио 22.12.2017
Театрално студио 22.12.2017
Театрално студио 22.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майсторска работилница „Слънца“ – Коледен базар 22.12.2017
Майсторска работилница „Слънца“ – Коледен базар 22.12.2017
Майсторска работилница „Слънца“ – Коледен базар 22.12.2017
Майсторска работилница „Слънца“ – Коледен базар 22.12.2017
Майсторска работилница „Слънца“ – Коледен базар 22.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волейбол – Участие в общински състезания 22.02.2018
Волейбол – Участие в общински състезания 22.02.2018
Волейбол – Участие в общински състезания 22.02.2018
Волейбол – Участие в общински състезания 22.02.2018
Футбол – Публична изява 06.03.2018

Извънкласна дейност за преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ 5 клас – Публична изява 26.04.2018

Извънкласна дейност за преодоляване на обучителни затруднения по математика 6 клас – Публична изява 14.05.2018

ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“
Към началото