Прием в VIII клас – Професия „Приложен програмист“

ПРОФЕСИЯ „ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ”

  • с придобиване на III степен на професионална квалификация
  • с разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
  • 1 паралелка – 26 ученици
  • срок на обучение – 5 години

Специалността „Приложен програмист“ е към професия „Приложен Програмист“ в професионално направление „Компютърни науки“. Обучението е с 5 годишен срок и завършва с полагане на Държавни зрелостни изпити за придобиване на III степен на професионална квалификация. Съгласно националната и европейската квалификационна рамка, обучението се осъществява по рамкова програма В4, т.е. с разширено изучаване на чужд език.

Обучение: Курсът на обучение позволява изграждане на професионални умения за проектиране, създаване, тестване и поддържане на разработените приложения, администриране и обслужване на информационни системи, уеб сайтове и база данни.

В обучението по специалността се влючва:
– програмиране за разработване на приложен софтуер;
– алгоритмично програмиране със С#;
– програмиране в интернет среда – HTML/HTML5, CSS/CSS3, Java Script, Java;
– разработка на Web приложения;
– архитектура и организация на бази от данни;
– алгоритми и структури от данни, обектно-ориентирано програмиране със C#;
– разработка на софтуер, операционни системи и вградени и управляващи системи.

Отрасловата и специфичната професионална подготовка позволяват придобиване на знания и умения за работа с: обектно-ориентираното програмиране, алгоритмите и структурите от данни, работа с бази от данни, разработката на софтуер, програмирането на вградени системи, математическите основи на програмирането, операционните системи, конкурентното програмиране функционалното програмиране, интернет програмиране и софтуерното инженерство. Придобиването на по-висока професионално-квалификационна степен предоставя на учениците възможност да се реализират успешно на браншовия пазар на IT сектора в България и чужбина, както и продължаващо обучение във ВУЗ.

Професионална реализация: Приложният програмист се реализира като оператор периферни устройства; оператор инсталиране на софтуер; техник, компютърно програмиране; компютърен аналитик, поддръжка на софтуер; специалист, интернет поддръжка; администратор, уеб сайт; уебмастер и др. в предприятия, фирми и организации, които проектират и произвеждат програмни продукти, поддържат и обслужват информационни системи.

Към началото