Семинари по проект PROSPECT в град Перник

 

 

Семинари по проект PROSPECT в град Перник

 

В края на учебната 2019/2020 година се проведоха три семинара с 24 учители от област Перник по проект PROSPECT – „Обучение и социална ангажираност за бъдещото развитие на гражданското общество“. Темите на трите семинара бяха: „Личен опит“, „Други гледни точки“ и „Стратегии за действие и промяна“. Домакин на семинарите беше ОУ „Св. Иван Рилски” град Перник.

Проектът се финансира по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства в сферата на училищното образование“. Партньори са Институт за подготовка на служители в международни организации град София, Регионално управление на образованието – Перник и подобни организации от Франция, Полша, Испания, Португалия и Италия.

Проект PROSPECT разработва и тества образователен модел, чийто фокус е обучение по гражданство като изключително важен етап за формиране на обществени и граждански компетентности – от знание (знам) към умение (знам как да го направя) до формиране на нагласи и поведение (знам как да бъде). Моделът е насочен към учениците от всички училищни етапи.

Образователният модел включва методика на преподаване, която съчетава теоретична страна (изучаване и опознаване на проблема) и практическа страна (конкретни социални дейности, които ще са интегрирани в нормалната учебна работа). Обучението трябва да помогне за решаването на истински проблем на местната общност. Основен елемент на този модел е учениците активно да участват от началната фаза на идентифициране на проблема до неговото решаване, което включва дейност в полза на обществото. В тази връзка, обучението по гражданство не е предпоставка за извършване на допълнителни извънкласни дейности, а допълнителен подход на преподаване и учене в училище.

Целта на проведените семинари беше включването на учителите в споделянето на знания, идеи и опит. Участниците научават много като обясняват идеите си на другите и участват в дейности, в които могат да се учат от своите колеги и да си бъдат взаимно полезни. Те развиват умения за организиране и планиране на учебни дейности, като работят съвместно с другите, дават и получават обратна връзка и оценяват собственото си обучение. Този процес гарантира и обучението на учениците, ориентирано към развитие на способности да действат с критично мислене и да се справят с новото предизвикателство на глобалното общество.

Проведените семинари стимулират и насърчат участниците да търсят иновативни методи за интегриране на обучението по гражданство в образователно – възпитателния процес.

Семинари по проект PROSPECT в град Перник
Към началото