Warning: Illegal string offset 'parent_slug' in /home/suradomir/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/booster/main.php on line 180

Warning: Illegal string offset 'slug' in /home/suradomir/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/booster/main.php on line 180
Новини | СУ Св. Св. Кирил и Методий

Във връзка с подготовката на проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014-2020 г”., чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ – кандидатстване по Процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG05M2OP001-3.009, МИГ „РАДОМИР-ЗЕМЕН“- „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в труднодостъпните райони в общините Радомир и Земен“ от Стратегията на ВОМР на МИГ „Радомир-Земен“, СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Радомир обявява процедура за избор на партньор за подготовка и изпълнение на проект.

Повече информация прочетете тук

Повече информация за конкурса прочете тук f