Регионална програма

РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА
,,РАБОТА В ЕКИП – НАЙ-ВАЖНИЯТ УРОК НА БЪДЕЩЕТО“
2022 ГОДИНА

НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА:
Работата в екип може да се определи като „съвместна дейност за постигане на обща цел“. Умението за работа в екип е част от социалните и междуличностни умения, които водят до житейски и кариерни успехи. Позволява на учениците да развият търпение и толерантност, уважение и взаимопомощ и им помага да се учат не само от учителя, а и един от друг, да събират различни идеи и да се обогатяват интелектуално от взаимодействието си с другите.
ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА:
Насърчаване на учениците да се стремят към постигане на високи резултати в учебно-възпитателния процес и развитие на уменията на XXI век, необходими за успешна личностна и професионална реализация. Осъществяването на това е възможно само в сътрудничество и партньорство с всички заинтересовани страни в процеса на обучение и образование.
За създаването на успешно работещи екипи са необходими време и търпение от страна на учителя и осъзнаване, че по този начин в класната стая се изгражда общност от съмишленици с общи правила и общи цели. Това е важно, защото в защитена среда децата се учат на търпение и толерантност, уважение и взаимопомощ и се подготвят за бъдещето, когато ще им се налага да работят с други хора по зададена цел. Когато работят в екип, учениците се учат на споделена отговорност – да държат на своя успех и на успеха на другите, да си помагат и да получават помощ.
ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА:
Участници в Регионалната програма ,,Работа в екип – най-важният урок на бъдещето“ 2022 г. са учители и ученици от всички 40 училища на територията на област Перник.

Цялата програма виж тук

В СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Радомир бяха формирани на доброволен принцип няколко екипа, в които са включени ученици от един или няколко класа. Всеки екип разработи проект или практика в различни категории:

1. Категогия „Нашият STEM/STEAM свят” – природни науки и екология, гимназиален етап.

Яйцето /клетка/ бе в центъра на Стем интегриран урок „Биология, физика и химия на яйцето“, проведен чрез конферентна връзка едновременно в класните стаи:

– 9 А клас – час по Физика и астрономия, под ръководството г-жа А. Стоянова
– 10 Б клас – час по Химия и опазване на околната среда, под ръководството на г-жа З. Даскалова
– 11 А клас – час по Биология и здравно образование, под ръководството на г-жа С. Борисова
и с Виолета Георгиева, ученичка със специални образователни потребностиот 10 А, под ръководството на г-жа М. Ананиева.

Яйцето беше и в центъра на физичните експерименти при учениците от 9 А клас. Разделени на групи те решаваха няколко експериментални задачи:
• инертност – от какво зависи тя и как да я използваме за забавни опити с яйце;
• свойства на газовете, атмосферно налягане и закон на Паскал;
• плътност на яйцето и на течностите, условие за плаване на телата.
Учениците работиха с интерес и представиха резултатите от изследователските си задачи на останалите ученици.

Химичният състав на яйцето бе изследван от 10 б клас в лабораторно занятие. Четири различни групи доказаха експериментално следното:
1. Калциев карбонат в черупката
2. Пептидни връзки чрез биуретова реакция
3. Аминокиселини с ароматни ядра в белтъците чрез ксантопротеинова реакция
4. Наличие на сяра
След експериментите учениците попълниха протокол и представиха резултатите чрез онлайн връзка на останалите два класа.

По биология в 11 А клас работиха 5 екипа, които изготвиха табло за устройството на яйцето, презентаци на тема: „Яйцата като храна – ползи и вреди“, проект за лечебните свойства на яйцата, презентация за най-малкото и най-голямото яйце и връзката между размера на яйцата. Друг екип проучи любопитни факти и приспособления при яйцата на пеперуди и изготви презентация на тема: „Яйца с перспектива“. Алекс Руменов запозна участниците в интегрирания урок с еволюционните приспособления при яйцата на динозаврите и утвърждаване на съвременната форма на яйцата пред кръглата, за да не се търкалят.

Виолета Георгиева, ученичка със специални образователни потребностиот 10 А, под ръководството на г-жа М. Ананиева.


2. По дейността „Работа с ученици със специални образователни потребности“ бяха формирани на доброволен принцип няколко екипа, в които се включиха ученици от гимназиален и прогимназиален етап. За популяризиране на творческите умения и възможности на учениците със СОП се създадоха творчески ателиета: „Приказен художник“ и „Сръчни ръце“. По принципа на симпатията учениците избраха любими приказни герои, откриха добрите и лошите им страни и нарисуваха картини. В ателието „Сръчни ръце“ се изработиха цветя и различни украси, като учениците използваха вторични продукти от бита и природни материали.

Целта на създадените ателиета беше учениците да се научат на уважение, търпение и толерантност, да си помагат и да получават помощ, да събират различни идеи и да се обогатяват интелектуално.

 


3. По дейността „Обществени науки, гражданско образование и религия“ – „България – познатата и непозната” бе проведен интегриран урок по история и цивилизации и география и икономика с екипи от ученици, от VII Б и X А клас, а техни консултанти бяха учителите по история и цивилизации – госпожа Кристина Симеонова и господин Добромир Боянов, по география и икономика – госпожа Ина Боянова и господин Добромир Боянов.

Проектът разработен от учениците от десети клас бе на тема: „България – познатата и непозната. Радомир – познат и непознат.”. В екипа участваха – Ивайла Събчова, Светослава Димитрова, Валентин Станимиров, Ния Каменова, Ивадим Назърски, Виктор Николаев.

Проектът разработен от учениците от седми клас бе на тема: „България – познатата и непозната. Пътуване из област Благоевград.”. В екипа участваха – Стефани Петрова, Димитър Тупчиев, Дейниъл Томов.

В подготвените презентации бяха показани известни и не толкова познати исторически и природни забележителности на територията на община Радомир и област Благоевград.


4. Категорията в раздел „Гимназиален етап” – български език и литература: „Животът ни е пътешествие, идеите – пътеводител”

Интерпретация на творби чрез 110 литературни комикса

Регионалната програма „Работа в екип – най-важният урок на бъдещето“ – 2022 година даде възможност на учители и ученици да работят в екип, споделяйки идеи, които да реализират в общи проекти с цел висока степен на овладяване на учебния материал. Ние и учениците постоянно се променяме. Метафоричното наименование на категорията в раздел „Гимназиален етап” – български език и литература: „Животът ни е пътешествие, идеите – пътеводител” провокираха екипа на г-жа Атанаска Методиева и г-жа Стефка Миладинова от СУ „Св. Св. Кирил и Методий” да организират няколко класа от V, VI, VII, XI и XII клас, които да интерпретират няколко произведения чрез жанра на комикса, който се оказа достъпен за учениците, но и в известна степен непознат за тях жанр. Чрез практиката се цели да се засили мотивацията за работа, желанието всеки да се докосне и заинтригува от литературната тема и сюжет, да разпознае себе си като личност и качествено да оцени моралната страна на конфликтите. Литературата за учениците да стане не задължение, а приятно изживяване. Работихме в следната последователност:

  1. На учениците бе поставена темата, като им бе разяснено, че стават част от регионалната програма „Работа в екип”.
  2. За домашна работа им бе поставено накратко да се запознаят с жанра на комикса.
  3. Всеки учител работеше спрямо разпределението на часовете.

Литературният материал бе: откъси от „Железният светилник” на Димитър Талев, „Аз искам да те помня все така” на Димчо Дебелянов, „Хубава си, моя горо” на Любен Каравелов, „Стани, стани, юнак балкански” на Добри Чинтулов.

Темата за ценностите на индивида и тези на рода бяха усложнение чрез формулировката, която се превърна в изискване за всеки комикс: „Как аз/ние като българин се разпознавам в…?”. Учениците трябваше да диалогизират с лирически герои, авторите, народа, водачите, така че да изяснят посланията на текста и да съпоставят своята гледна точка с тази на българите в миналото. Този диалог породи много дискусии, които се проведоха във финалния етап:

  1. Изложба на комиксите, подчинена на диалога: Малки предизвикват големи. Учениците от прогимназиален клас предизвикаха своите съученици от гимназиален етап, като се породиха интересни дискусии в библиотеката на училището.

 

 

 

 


5. Категогия „Нашият STEM/STEAM свят” – математика и информатика, гимназиален етап. Интегриран урок по математика, информатика, увод в алгоритмите и структурите от данни (от 10 клас), математически основи на програмирането

Раздел: Комбинаторика, Тема: Пермутации, вариации и комбинации, Възрастова група на учениците: 8 и 11 клас

На 28.10.2022 г. се проведе интегриран урок по математика, информатика и математически основи на програмирането. Урока бе подготвен от учителите:

Валентина Симеонова – старши учител по математика при СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Силвана Иванова – учител по информатика и ИТ при СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Евелина Костова – старши учител по информатика и ИТ при СУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Урока се проведе с ученици от 8 клас и от 11 клас. Целта бе да се разширят знанията на учениците за понятията от комбинаториката: пермутации, вариации и комбинации. Да се покажат уменията за прилагане на формулите за пермутации, вариации и комбинации. Да се приложат знанията за пермутации, вариации и пермутации при създаването на различни алгоритми за решаване на задачите: решаване на задачите по принципа на математиката и чрез създаване на алгоритми чрез програмен код, като се използва език за програмиране C# и среда за програмиране Visual Studio.

Дадени бяха следните задачи:

Задача 1: На един рафт да се наредят 2 книги по български език и 4 книги по английски език. Книгите от един и същи език да се подредят една до друга. По колко различни начина може да стане това?

Задача 2: Дадени са 7 различни по цвят ленти. Намерете колко различни трицветни знамена могат да се ушият от тях, като лентите са разположени хоризонтално една под друга.

Задача 3: В кутия има 5 червени и 10 сини топки. Намерете по колко начина едновременно могат да се извадят 4 от тях така че:

а) 4 топки да са червени     б) 4 топки да са сини    в) 2 червени и 2 сини      г) 1 червена, а другите 3 сини

Учениците от 8 клас решаваха задачите чрез математически алгоритъм, а учениците от 11 клас – чрез програмен код на език за програмиране C#.

Учениците се справиха с решаването на задачите. Приложиха научените знания по математика, информатика и увод в алгоритмите и структурите от данни. На учениците от професионалната паралелка „Приложен програмист“ им предстои по математически основи на програмирането отново да разгледат понятията пермутация, вариациа и комбинация, като прилагат различни подходи при създаването на алгоритъм за решаването на задачите.

 Учениците от 8 клас представиха различни решения на задачите. Учениците от 11 клас използваха различни подходи при създаването на програмния алгоритъм – изпозваха рекурсия и итерация.

Учениците размениха опит при решаването на задачите, представиха се добре в екипната работа, с което показаха своите умения за работа в екип.

 


6. Категорията в раздел „Гимназиален етап” – български език и литература: „Животът ни е пътешествие, идеите – пътеводител” в Регионалната програма „Работа в екип – най-важният урок на бъдещето“ – 2022 година, се включиха учители и ученици от „Гимназиален етап“. Учeниците от IX, X, XI и XII клас от СУ „Св. Св. Кирил и Методий” представиха своите есета, комикси и презентации на тема: „Животът ни е пътешествие, идеите – пътеводител”. Г-н Йордан Методиев, г-жа Моника Накова и г-жа Стефка Миладинова работиха в екип в следната последователност:

– разясняване и възлагане на конкретна тема – част от регионалната програма „Работа в екип“;

– ефективна работа и управление на времето;

– представяне във формат „Открит урок“;

– рефлексия, която позволи на учениците да осмислят процеса и своето участие в него. Учениците осъзнаха, че сътрудничеството помежду им в процеса на изпълнение на задача е това, което прави работата ефективна и удовлетворяваща.

Учениците ни поднесоха вълнуващи емоции, представяйки своите писмени работи, съобразени с темата „Животът ни е пътешествие, а идеите – пътеводител“, интерпретирана в изучавани произведения: „Бай Ганьо“, „Железният светилник“, „Илиада“, „Дон Кихот“.

Към началото