Проект „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Проект „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Линк към платформата на проекта

Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН).
Продължителността на проекта е 36 месеца, считано от 15.10.2019 г. Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.
Специфичните цели на проекта са:
1. Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
2. Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
3. Намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
4. Модернизиране на учебни програми, учебни планове, учебници и учебни помагала;
5. Повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
6. Насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
7. Осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

През учебната 2023/2024 учебна година в училището е създадена една група по проекта. Клубът за допълнителни занимания по ключови дигитални умения, се нарича „Програмиране с Python“ VIII клас. Участниците в него са 12 на брой.

Основните цели, които ръководителя на клуба – госпожа Калина Станкова си поставя са:

  • овладяване на начални знания, умения и отношения
  • Въвеждане в света на програмирането с реален програмен език
  • Изграждане на алгоритмично мислене
  • Умения за писане на код
  • Развиване на творческите умения и уменията за работа в екип

След приключване на дейностите по проекта учениците ще могат: да разпознават основните записвания на програмният език, носят отговорност при работа в Интерне, ще реагират адекватно на съобщенията и коригират своя код, ще спазват правилата за безопасна работа с компютърна система ще могат да разработват самостоятелно и да участват в групови проекти.

 

Към началото