Проект „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Проект „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Линк към платформата на проекта

Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ е на обща стойност
104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството
на образованието и науката (МОН).
Продължителността на проекта е 36 месеца, считано от 15.10.2019 г.
Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и
популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова
компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за
интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното
използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към
дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано
обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи
към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното
обучение и самооценка, включително извън класната стая.
Специфичните цели на проекта са:
1. Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
2. Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни
платформи и мобилни приложения;
3. Намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени
места;
4. Модернизиране на учебни програми, учебни планове, учебници и учебни помагала;
5. Повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на
учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
6. Насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
7. Осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и
съвременни подходи на преподаване.

 

 

 

Към началото