Month: август 2023

Свободни места след четвърти етап на класиране за държавен план-прием 2023/2024

Във връзка с Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищнето образование, Заповед №РД-09-4061 от 30.08.2022г. на министъра на образованието и науката за определяне на График на дейностите по приемането на ученици в VIII и XI клас в неспециализираните училища за учебната 2023/2024 година, изменена и допълнена със Заповед № №РД-09-891 […]

Към началото