Проекти

Екоклуб „Планински кристал“

Екоклуб „Планински кристал“ – презентация I част Екоклуб „Планински кристал“ – презентация II част Екоклуб „Планински кристал“ – презентация III част Презентация – Водата е живот! – 1 част Презентация – Водата е живот! – 2 част Дейност на екоклуба – 1 част Дейност на екоклуба – 2 част Публикации ХII-то Национално състезание за ключови […]

НП „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

От учебната 2022/2023 година СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Радомир започна работа по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“. Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект. Творческите дейности, които ще се реализират по програмата, ще допринесат за стимулиране талантите […]

Екоклуб „Планински кристал“

Екоклуб „Планински кристал“ – презентация I част Екоклуб „Планински кристал“ – презентация II част Екоклуб „Планински кристал“ – презентация III част Презентация – Водата е живот! – 1 част Презентация – Водата е живот! – 2 част Дейност на екоклуба – 1 част Дейност на екоклуба – 2 част Публикации ХII-то Национално състезание за ключови […]

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“   На 12.02.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ между Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП НОИР. […]

Проект „ЗА НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“, съвместно с МИГ „РАДОМИР-ЗЕМЕН“

  Проект № BG05M2OP001-3.009-0003 „ЗА НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“ финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. На 19.11.2020 г. СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Радомир подписа тристранен административен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-3.009-0003 „ЗА НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“, финансиран […]

Проект „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ финансиран  по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020г През учебната 2019/2020 година  СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” работи по проект  BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ като има създадени групи за допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски […]

ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

        МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“ СУ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – РАДОМИР 2017/2018 учебна година            Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма […]

Към началото